Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.campusai.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów. 

Definicje

 1. CampusAI – właściciel i administrator Serwisu i Platformy, firma CampusAI Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 01-801 Warszawa, NIP 5273051714 REGON 525037867 KRS 0000026438
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między CampusAI a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to www.campusai.pl
 3. Platforma – internetowy serwis usługowy, na którym Użytkownik otrzymuje dostęp do Produktu. Adres Platformy to app.campusai.pl
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu. 
 6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu. 
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez CampusAI na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Platformy. 
 8. Produkty Dodatkowe – wszystkie inne produkty i usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, takie jak np. książka, konsulting czy platforma edukacyjna.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Z chwilą dokonania zakupu w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać zakupu, a jeżeli powiadomi o tym administratora, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu i Platformy wszelkie jego dane.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu i Platformy tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. CampusAI zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktu i Produktów Dodatkowych.
 2. Produkt CampusAI udostępniany jest na konto Użytkownika na okres trwania abonamentu dni. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 3. LifeTime
 4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez CampsuAI należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich. W przypadku oferty dla osób indywidualnych zawierają podatek VAT, w przypadku oferty dla firm i instytucji są cenami netto.
 6. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 7. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe.
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktu logując się na swoje konto w Platformie.
 9. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Gwarancja Satysfakcji

 1. CampusAI umożliwia wszystkim Użytkownikom, którzy dokonali zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu możliwość skorzystania z gwarancji satysfakcji.
 2. Gwarancja satysfakcji polega na zapewnieniu możliwości rezygnacji z Produktu bez żadnych kosztów ze strony Użytkownika w ciągu 30 dni od momentu zakupu produktu.
 3. W przypadku zakupu Pakietu LifeTime gwarancja satysfakcji jest bezterminowa.
 4. Za moment zakupu produktu uznaje się datę, w której CampusAI otrzymało wpłatę na konto bankowe lub konto integratora płatności Stripe.
 5. Użytkownik może skorzystać z gwarancji satysfakcji wysyłając maila na info@campusai.pl. Nie musi podawać powodu rezygnacji ani wypełniać żadnego formalnego wniosku. Wystarczy jego deklaracja odstąpienia od umowy.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu i Platformy, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Zakupione Produkty i Produkty Dodatkowe mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie. Oznaczenia nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktów w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktów określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu i Produktów Dodatkowych(w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu i Produktów Dodatkowych lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu i Produktów Dodatkowych, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktu i Produktów Dodatkowych w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, CampusAI może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktów. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy info@campusai.pl.
 2. CampusAI rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji CampusAI poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do CampusAI z reklamacją.
 4. CampusAI blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji CampusAI udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez CampusAI, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. 
 3. Postanowienia 1-2 powyżej nie dotyczą konsumentów.

Zmiany regulaminu

 1. CampusAI zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.
 3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. CampusAI nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu i Platformy, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie, Platformie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 2. CampusAI nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 
 3. CampusAI – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od EP i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności –  nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. CampusAI zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od CampusAI.

Metody płatności

 1. Pobieramy płatności poprzez operatora Stripe i Przelewy24

Załącznik

 1. Polityka Prywatności znajdująca się w stopce strony www.campusai.pl stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.