Generatywne Miasta

W przyszłości dzięki AI nawet nieduże miasta będą w stanie lepiej wykorzystać zasoby i skuteczniej angażować potencjał swoich mieszkańców tworząc wspólnie lepszą przestrzeń do życia.

Scroll for more

Ukryty potencjał miast

Generatywne miasto

Generatywne miasto to takie, które wytwarza dla swoich mieszkańców niezależny mikro-ekosystem do współpracy, kreowania siebie i generowania innowacji. Miasta, które są w stanie wytworzyć poczucie przynależności do ekosystemu i współodpowiedzialności za dalszy rozwój są w stanie uruchomić tzw. efekt grawitacyjny i zbudować wokół niego strategię długofalowego rozwoju.

Generatywna sztuczna inteligencja

Badania pokazują, aż 40% wzrostu efektywności i aż 60% wzrostu satysfakcji z wykonywanej pracy, zaledwie po podstawowym treningu nauki współpracy z AI. Miasta, które w najbliższych latach będą potrafiły zaangażować tą nową energię do wsparcia realizacji swoich celów strategicznych, będą w stanie rozwiązać wiele problemów związanych z odpływem talentów i poprawić jakość życia dla mieszkańców.

Cyfrowy bliźniak ekosystemu

Wykorzystanie metaverse w rozwoju miast pozwala na tworzenie tzw. połączonego świata. Pozwala to na wizualizowanie tego jak działa miasto i pozwala większej liczbie osób zaangażować się w rozwój jego elementów. Dzięki tworzeniu światów połączonych możliwe jest, uzupełnianie infrastruktury fizycznej elementami świata wirtualnego, wyrównanie szans, stworzenie infrastruktury do inkubowania i testowania pomysłów, dostarczenie angażujących narzędzi do współpracy, a nawet budowa nowej specjalizacji.

Pilotaż (2025)

Jednym z kluczowych elementów realizacji naszej wizji w CampusAI jest wspieranie rozwoju lokalnych ekosystemów innowacji w całej Polsce. Dlatego w 2025 roku planujemy uruchomić pilotażowe programy w 4 miastach o zróżnicowanej wielkości i charakterystyce.

Nasz pilotaż będzie obejmował udostępnienie urzędnikom miasta szkoleń z AI oraz stworzenie na naszej platformie miejsca, w którym aktywni mieszkańcy będą mogli skorzystać z narzędzi do inkubacji i akceleracji pomysłów na rzecz lokalnych ekosystemów innowacji.

Nasz zespół opracuje indywidualne plany rozwoju innowacji dostosowane do potrzeb i możliwości każdego z miast. Będziemy współpracować z lokalnymi interesariuszami, takimi jak samorządy, instytucje edukacyjne, firmy technologiczne i organizacje pozarządowe. Wspólnie zidentyfikujemy mocne i słabe strony ekosystemu innowacji w danym mieście. Następnie opracujemy konkretny plan działań, który pomoże wykorzystać lokalny potencjał i zmobilizować aktywnych mieszkańców do rozwoju lokalnego mikro-ekosystemu.

Celem pilotażowego programu jest pobudzenie oddolnej energii, kreatywności i przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych. Chcemy pomóc miastom odkryć i rozwinąć ich unikalne talenty, aby mogły aktywnie uczestniczyć w budowaniu gospodarki przyszłości. Wierzymy, że zrównoważony rozwój całego kraju zależy od uruchomienia potencjału generatywności we wszystkich regionach.

Włącz się do
współpracy

Jeżeli chcesz włączyć się w działanie na rzeczy wzmacniania ekosystemu innowacji w Polsce. Skontaktuj się z nami.
Aureliusz Górski
Founder & CEO
Go back