REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Generative Revolution Day

(„Regulamin”)

 

1. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w konferencji
  Generative Revolution Day” (zwanej dalej „Konferencją” lub „Wydarzeniem”), organizowanej
  w dniu 30.11.2023 r. w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa przez Campus AI z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001030100, NIP 5273051714, REGON 525037867, zwaną w dalszej części „Organizatorem”.
 2. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na Konferencję lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest Konferencja obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Konferencji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Konferencja, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Konferencji w związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji na Konferencję.
 4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 5. „elektroniczne potwierdzenie rejestracji” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Konferencję;
 6. „służby porządkowe” i „służby informacyjne” oznacza osoby wyznaczone do dbania
  o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Konferencji, w tym do kontroli uprawnień uczestników Konferencji do wstępu na teren Konferencji.
 7. „teren Konferencji” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Konferencja. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Konferencją.
 8. „uczestnik Konferencji” lub „uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.


2.
Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby dorosłe powyżej 18 roku życia.
 2. Zgłoszenia do Wydarzenia będą przyjmowane do 30.11.2023 r.
 3. Uczestnicy zgłaszają się przez stronę internetową, poprzez wypełnienie formularza.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie ich wizerunku (zdjęcia, nagranie wideo) podczas konferencji w celu zrelacjonowania wydarzenia w kanałach marketingowych organizatora.
 5. Na Wydarzenie składają się:
  a) konferencja prasowa odbywająca się w godzinach 10:00 – 12:00 w dniu wydarzenia
  b) warsztaty “Poznaj lepiej możliwości Campus AI” odbywające się w godzinach 15:45 – 17:00 w dniu wydarzenia
 6. Wstęp uczestników na miejsce Wydarzenia możliwy jest po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w Konferencji decyduje kolejność dokonania rejestracji.
 8. Wstęp dla uczestników Konferencji jest bezpłatny.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@campusai.pl

3. Przepisy porządkowe

 1. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Konferencji.
 2. Uczestnicy Konferencji mogą przebywać na terenie Konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.
 3. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników Konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W miejscu organizowanego Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
 5. Uczestnikom Konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Uczestnicy Konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi.
 7. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego Wydarzenia.
 8. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
 9. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika Konferencji, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu Konferencji:
 10. osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 11. osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,
 12. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 13. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Odpowiedzialność za szkody

 1. Uczestnicy Konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie Konferencji, w tym odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty.

5. Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie, bez konieczności wskazywania przyczyny,
  prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego Wydarzenia na 2 dni przed planowanym terminem Konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,
  prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Wydarzenia: 15.11.2023 r